Vad kan passa bättre till en Schizofren blogg än att börja med lite historia?

I slutet av 1800-talet (1893) myntade den tyske psykiatern Emil Kraepelin begreppet Dementia Praecox. Med Dementia Praecox menade Kraepelin ett tillstånd, som utvecklades mot ständig försämring i en form av känslomässig och intellektuell demens.

1911 myntade Eugen Bleuler begereppet ”schizofreni”. Bleuler lyfte fram olika psykiska symtom, som han menade utgjorde kärnan i en grupp av sjukdomar, som fick namnet schizofreni. Med Schizo (klyvning) av  phrenia. Bleuer menade att de psykiska funktionerna sönderades och att detta skapade en splittrad personlig funktionalitet, utan att nödvändigtvis betyda en förtidig demens.

Dementia Praecox

Schizofreni (af grek. schifzéin} splittra, och frén, sinne), psykiatr., en term, som professor E. Bleuler i Zürich användt för att beteckna den söndring och splittring af de psykiska funktionerna och därmed af personligheten, som kommer till stånd inom den grupp af sinnessjukdomar, hvilken sammanfattas med beteckningen dementia praecox. Inom denna grupp särskiljer man lämpligen två sjukdomsformer, hebefreni och katatoni (se d. o.). Medan den förstnämnda formen i allmänhet kännetecknas af en småningom under pubertetsåren sig utvecklande slöhet (dementia), är det företrädesvis den andra formen, katatonien, som utmärkes af här åsyftade söndring inom själslifvet, hvilken gett anledning till termen schizofreni. Söndringen kommer särskildt till synes inom viljelifvet, och den sjuke plägar förnimma densamma som ett tvång af olika slag, hvilket ofrivilligt behärskar honom, så att han vid sidan af och ofta i strid mot sin egen vilja tycker sig förnimma en annan vilja af hemlighetsfull och mystisk natur, hvilken i mer eller mindre tydlig grad gör honom herraväldet stridigt öfver hans egen kropp, hans eget jag. Rörelser komma härunder till utförande och tankar uppträda i hans medvetande, hvilka han knappast vill erkänna som sina egna, och han söker förklara desamma som beroende på ”hypnotism”, främmande ingifvelse, trolleri eller besatthet m. m. Se E. Bleuler, ”Dementia praecox öder gruppe der schizophrenien” (i ”Hand-buch der psychiatrie”, utg. af G. Aschaffenburg, IV, 1911).

Annonser